0

مدیریت مالی شخصی در دوران بحران

توصیه هایی برای مدیریت مالی زندگی شخصی 🔴جلوگیری از سقوط به دهک‌های پایین 📚سعید مسگری کارشناس اقتصادی 🔹روندهای دهه ۹۰ بخصوص تورم بالا و رشد اقتصادی پایین سبب شده تا بخشی از جامعه از طبقه متوسط به [...]